فیلم

شعر سندباد از کتاب گل یخ

توسط مهدی اخوان لنگرودی